نقش نور در معماری

: نقش نور در معماری

نور به عنوان عنصری مهم در معماری ساختمانهای کوچک وبزرگ همیشه یکی ازعوامل تاثیرگذار برمعماری وعمران ساختمانها وحتی شهر داشته است. درمعماری معاصر ،معماری مدرن وبسیاری ازسبک های معماری که فراروی بشر قرار گرفته همواره عنصر نور بعنوان عامل اصلی درکنارویژگی های دیگر بنا قرار گرفته است.

ازجمله علوم وهنرهایی که می توان به نقش نو ردر آن اشاره داشت، هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه ی روند بهره گیری از نورطبیعی به خود اختصاص مدهد. ابزار و وسایل روشنایی نیز به عنوان عواملی که تامین کننده ی نور مصنوعی هستند مطرح میباشند، زیبایی که به چشم می آیداز پرتو نور و روشنایی است وگرنه درتاریکی زیبایی مفهومی ندارد، بازتاب نوری که ازجسم به چشم ما می رسدباعث میشود که ما بتوانیم آنرا ببینیم، درطراحی معماری مدرن نور درکنار عناصر ومفاهیم دیگر ازقبیل ساختار، نظم فضایی ،مصالح ،رنگ و....... مطرح میشود و در طراحی به عنوان یک عنصر ومجزا باید نقش خود را ایفا کند.نور میتواند درفضائی خشن وبی روح همچون مبلی راحتی از ما استقبال کند، بهمین دلیل نور مناسب ترین ماده ساختاری است که میتواند به فعالیتهای روزمره ماشکل ، زیبائی ، لذت وراحتی ببخشد. نور میتواند امکان خلق سیستمهای محیطی هوشمند وسازگار را در بازسازی محیط مصنوعی در اختیار ما بگذارد.

نوردر دوره های مختلف وسبک های گوناگون معماری باهدفی خاص تعریف شده ، روندیکه معماری معاصر طی میکند کم کم به سمتی پیش می رود که نور جایگاه حسی ومعنوی اش رااز دست میدهد وظیفه طراحان ومعمار است کهاز نوروسایه،روشنایی وتاریکی ،روزنه ها وجداره بنا و. . .به گونه ای استفاده گردد که مانع انجام دادن فعالیتهای روزانه نشود واحساس مطلوبی را درشخص ناظر القا کند

: نورطبیعی

هرچندکه خورشید برای ایجاد روشنایی طبیعی در یک ساختمان مورد نیاز است اما از آنجا که این نور سرانجام به حرارت تبدیل میشود ، بایدمیزان تابش مورد نیاز برای هرمحل باتوجه به نوع ساختمان وشرایط اقلیمی آن تامین شود چون اهمیت تابش آفتاب به نوع اقلیم منطقه وفصول مختلف سال بستگی دارد، درشرایط سرد حداکثر انرژی خورشیدی مورد نیاز بوده وساختمان باید در جهتی قرار گیرد که بیشترین تابش آفتاب را دریافت نماید. برعکس وقتی هوا گرم است جهت ساختمان باید بهنحوی باشد که شدت آفتاب در دیوارههای آن به حداقل رسیده ونیز امکان نفوذ مستقیم اشعه خورشید به فضا های داخل وجودنداشته باشد، به همین دلیل تابش نور طبیعی به بنا به اقلیم های مختلف (گرم ، خشک ،سرد،مرطوب وکویری)رابطه مستقیم دارد وبایددر طراحی معمار لحاظ گردد.

: نور شمال

محل ها واتاق های روبه شمال ، قاعدتا این فضا ها سرد هستند نور زننده ای دارند ونور مستقیم خورشید به آنها نمی تابد ، هنرمندان نقاش معمولا اتاق کار خود را رو بشمل انتخاب میکنند تا در نور آن بهتر بتواند رنگ ها وطیف های مختلف راتشخص بدهند.

ترکیب کابینت سفید با رنگهای دیگر باعث میشود که کابینت های شما از یک نواختی خارج شود وبتواند تازگی خود را همیشه حفظ کند ، رنک سفید بهترین رنگ از نظر ترکیب با سایر رنگهاست واین رنگ به دلیل خنثی بودن به راحتی با بقیه رنگها ست وترکیب میشود

: نورجنوبی

محل ها واتاق های روبه جنوب ، نور وگرمای خورشید در تمام مدت روز در این اتاق ها وجود دارد البته ممکن است طی روز ودر فصل های مختلف کیفیت و میزان آن اندکی تغییر کند بهتر است آشپزخانه ، نشیمن وهرجایی که معمولا مدت زمان زیادی را طی روز در آنجا می گذرانید رو به جنوب باشد.

: (نورشرق(صبحگاه

اولین اتاق هایی که باطلوع خورشید روشن می شوند فضاهای روبشرق هستند اما بعد از گذشت چندساعت سایه بلند وطولانی مدت براین محل واتاق ها سایه می افکند و طی روز خبری از نور خورشید دراین اتاق ها نیست ، بهتر است برای تعدیل نور شدیدو خیره کننده آفتاب دراین اتاق ها از نور مصنوعی استفاده شود با این کار می توان دراواسط روز نیز تا حد ممکن نور را به نوعی در این محل ها ایجاد نمود.

: (نورغربی(غروب

محل ها واتاق های روبه غرب در گرمترین ساعات روز نور خورشید به این فضاها می تابد وزمانی که نور شدید است وچشم را آزار میدهد بعداز ظهر ها در این اتاق ها سایه می افتد ونورخورشید ملایمتر میشود.

: نورپردازی خوب درخانه

مبانی نورپردازی درداخل اتاق ها ،نورخوب ،نورطبیعی ونوردر اتاق بزرگسالان بپردازیم یکی از اصولی است که درچیدمان خانه باید به آن اهمیت داده شود ، نورپردازی مناسب شاید تشخیص این موضوع که آیا در اتاق خوابتان نورپردازی درست واصولی وجود دارد یانه ، دروهله اول کار چندان راحتی نباشداما به راحتی از تبعات آن می توان به مطلب پی برد، اگر صبح ها با سر درد از خواب بیدار میشوید،چشم هایتان می سوزد ویا هاله قرمزدرمردمک چشم هایتان دیده میشود وازشروع روز عادت بدخلقی وپرخاشگری دارید همه نشانگر جای خالی نورپردازی مناسب دراتاقتان است،نورگذاری خوب موجب می شود درفضا احساس آرامش وامنیت داشته باشید، راحل این مشکلات ایجاد یک شمای انعطاف پذیر نوری است به نحوی که براتمامی روز وشب مناسب باشد وفضاهای دلخواه شما در هر لحظه حالتی خوشایندببخشد .نورپردازی باید به گونه ای طراحی شده باشد که بافشار دادن یک کلید به راحتی بتوان نوراتاق یاهرفضا راکم یا زیاد کرد هرنقطه وگوشه رابهررنگی روشن وخاموش نمود

درصورتیکه اطلاع تخصصی بیشتر راجع به نورهای . . نور اتاق خواب – نوراتاق کودک – نور درآشپزخانه – نور نشیمن وهال –ونور درمحلهای اداری وتجاری و.... بامشاوران ما تماس ویا ایمیل فرمائید

معماری داخلی ودکوراسيون

باآغاز انقلاب صنعتی وهمگام با پیشرفت تکنولوژی هنرمدرن جايگاه ومنزلت يافت.معماری داخلی که آميزه ای از هنروعلم زندگی امروز است ،زائيده ذهنيت خلاق هنرمندان عصرماست. طراح ومعمار داخلی، زيبایی ، آرامش وآسودگی خيال را همراه باهنرمنطقی به مکانهای سربسته می برد ونگاه مضطرب انسان عصرماشين راشگفت زده می کند. تقسيمات مناسب فضا(تناسبات) ، راحتی حرکت درداخل ساختمان(ترافيک) ، نورمناسب وزيبا (نورپردازی) ،رنگ آميزی دلپذير،خلق فرم وحجمهای مناسب بادکوراسيون خاص ، استفاده ازسيستمهای پيش ساخته وفناوی جديد،صدا (آکوستيک) ، تناسب احجام ، دقت واستحکام ، روانشناسی محيطی.......عواملی هستندکه طراح معماری داخلی به يکايک آنها توجه لازم را مبذول می دارد