بانک

(پيمانکاردسته دوم خدمات برش ومونتاژ)

شعب مختلف بانکهای اقتصاد نوين شعبه های ايران زمين ،کاشان، شهرکرد، توحيد اصفهان، نيشابور، سبزوار، ، امام رضا مشهد، آزادی کرمان، احمدآباد اصفهان و

بانک سرمايه و شعبه های سينما آزادی, طالقانی کرج -

بانک مسکن شعبه های ، قصرفيروزه -

معماری داخلی ودکوراسيون

باآغاز انقلاب صنعتی وهمگام با پیشرفت تکنولوژی هنرمدرن جايگاه ومنزلت يافت.معماری داخلی که آميزه ای از هنروعلم زندگی امروز است ،زائيده ذهنيت خلاق هنرمندان عصرماست. طراح ومعمار داخلی، زيبایی ، آرامش وآسودگی خيال را همراه باهنرمنطقی به مکانهای سربسته می برد ونگاه مضطرب انسان عصرماشين راشگفت زده می کند. تقسيمات مناسب فضا(تناسبات) ، راحتی حرکت درداخل ساختمان(ترافيک) ، نورمناسب وزيبا (نورپردازی) ،رنگ آميزی دلپذير،خلق فرم وحجمهای مناسب بادکوراسيون خاص ، استفاده ازسيستمهای پيش ساخته وفناوی جديد،صدا (آکوستيک) ، تناسب احجام ، دقت واستحکام ، روانشناسی محيطی.......عواملی هستندکه طراح معماری داخلی به يکايک آنها توجه لازم را مبذول می دارد