جداکننده وپارتیشن

توضیحات : انواع پارتیشن های مدرن دو وتک جدار با اسکلت های چوبی وفلزی وتمام شیشه