: سرویس وحمام

یکی از فضاهای مهم درمعماری داخل ساختمان سرویس های بهداشتی وحمام میباشدکه کمتر سازنده های داخلی به ویژه گی آن اهمیت میدهند ،درجوامع مترقی وپیشرفته درنظرگرفتن محل واستقرار توالت وحمام درمحیط ساختمان وتوجه به زیبایی سازی داخلی آن واستفاده ازتاسیسات ولوله کشی کارا ،بکارگیری لوازم ارکونومیک وبهداشتی بودن اقلام داخلی وهمچین تهویه مناسب بسیار قابل توجه ومهم است

معماری داخلی ودکوراسيون

باآغاز انقلاب صنعتی وهمگام با پیشرفت تکنولوژی هنرمدرن جايگاه ومنزلت يافت.معماری داخلی که آميزه ای از هنروعلم زندگی امروز است ،زائيده ذهنيت خلاق هنرمندان عصرماست. طراح ومعمار داخلی، زيبایی ، آرامش وآسودگی خيال را همراه باهنرمنطقی به مکانهای سربسته می برد ونگاه مضطرب انسان عصرماشين راشگفت زده می کند. تقسيمات مناسب فضا(تناسبات) ، راحتی حرکت درداخل ساختمان(ترافيک) ، نورمناسب وزيبا (نورپردازی) ،رنگ آميزی دلپذير،خلق فرم وحجمهای مناسب بادکوراسيون خاص ، استفاده ازسيستمهای پيش ساخته وفناوی جديد،صدا (آکوستيک) ، تناسب احجام ، دقت واستحکام ، روانشناسی محيطی.......عواملی هستندکه طراح معماری داخلی به يکايک آنها توجه لازم را مبذول می دارد